посв Читати далі…

Кабмін розширив перелік осіб, які підпадають під статус учасника війни

Кабінет Міністрів поширив дію статусу учасника війни на членів сімей військовослужбовців, добровольців і волонтерів, які загинули в ході проведення антитерористичної операції (АТО). Про це йдеться в постанові №740 від 23 вересня. Кабмін надав статус особи, на яку поширюється дія закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, сім’ям громадян, які добровільно забезпечували (або добровільно […]

Ïîñåòèòåëüíèöû Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè îáùàþòñÿ â õîëëå öåíòðà âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 17 ìàðòà 2009 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2009 ã. Ëüâîâñêèìè ÃÖÇ ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîöèàëüíûå óñëóãè 6, 2 òûñ. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ýòî íà 37, 2 % áîëüøå ÷åì â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà. Òðóäîóñòðîåíî Ëüâîâñêîé ñëóæáîé çàíÿòîñòè çà ýòîò ïåðèîä 1006 ÷åëîâåê (íà 178 ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó).  Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2009 ã. çàðåãèñòðèðîâàíî 906, 1 òûñ. áåçðàáîòíûõ - 3, 2% ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷àþùèõ ïîìîùü ïî áåçðàáîòèöå, â ôåâðàëå ñîñòàâèëî 657, 2 òûñ. ÷åëîâåê ïðîòèâ 670, 9 òûñ. â ÿíâàðå 2009 ã. Ñðåäíèé ðàçìåð ïîìîùè ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 604, 42 ãðí. â ÿíâàðå äî 610, 44 ãðí. â ôåâðàëå. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍ Читати далі…

Перелік професій, за якими для учасників АТО може здійснюватися безоплатне профнавчання.

Діючі у рамках угоди про співпрацю з питань сприяння зайнятості осіб, демобілізованих із зони АТО від 09.07.2015 року, укладеною між Харківським обласним центром зайнятості та ГО “Спілка ветеранів АТО”, нагадуємо всім учасникам АТО про можливість проходження безоплатного профнавчання в Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за наступними спеціальностіми: 1) токар 2) фрезерувальник 3) оператор […]

sudovuy-zbir Читати далі…

Учасники АТО і члени сімей загиблих учасників АТО тепер звільнені від сплати судового збору

Порошенко схвалив звільнення від сплати судового збору учасників АТО і членів сімей загиблих. Президент підписав Петро Порошенко закон, що передбачає звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій (АТО) і членів сімей загиблих військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради. Крім того, звільнені від сплати судового збору громадяни […]

автоцивылка Читати далі…

Інформація щодо оформлення “автоцивілки” учасникам АТО

Згідно статті 13 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” :      13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його   присутності, звільняються   […]

AMBA3953-maliy-zal-2013.preview Читати далі…

Дітей учасників АТО запрошуємо на безоплатні програми у Харьковському Планетарії!

ГО “Спілка ветеранів АТО” разом з керівництвом Харківського Планетарія пропонує для ваших дітей курс освітно-навчальних та просто цікавих програм про побудову сонячної системи, зірки та планети! Зараз йде реєстрація бажаючих – а приблизно з 27 жовтня, 1 раз на тиждень, (у неділю) почнеться “знайомство з зірками та планетами” для дітей. Реєстрація за тел. 099-376-01-10 Ігор […]

massag Читати далі…

8 жовтня у Харкові стартують безоплатні курси навчання массажу для інвалідів-учасників АТО та членів їх сімей!

8 жовтня 2015 року у Межрегіональному навчальному центрі масажних технологій (м. Харків, вул. Переможна 21, каб. 401, (057) 336-00-22,  (097) 3636911) розпочнеться оперативне фахове навчання різним видам массажу інвалідів-учасників АТО для подальшої професійної діяльності, навчання членів їх сімей методикам лікувального масажу для ефективної та скорішої реабілітації своїх рідних. Навчання воїнів-інвалідів АТО професійному масажу з наданням офіційного […]

image (3) Читати далі…

Потрібна допомога на операцію та післяопераційну реабілітацію Клевацькому Владиславу!

Терміново потрібна фінансова допомога для проведення операції та післяопераційної реабілітації учаснику АТО, лейтенанту Луганського прикордонного загону Клевацькому Владиславу! Хлопцю треба вже вдруге робити операцію на спинному хребті, перша пройшла невдало: Владиславу й досі важко пересуватися – а далі можливі й ускладнення. Спочатку операцію планували провести у Германії, але через відсутність коштів її будуть проводити у Харкові (інститут […]

мед Читати далі…

У Харківській області буде створено сучасний реабілітаційний центр для учасників АТО

Голова ХОДА Ігор Райнін повідомив про створення сучасного реабілітаційного центру для учасників АТО. Ця інформація була оприлюднена під час обговорення з спеціальною робочою групою, що була створена 3 вересня, перших етапів реалізації концепції медичної реформи в Харківському регіоні. Він зазначив, що одним з важливих етапів реалізації медичної реформи на Харківщині стане відкриття в нашому регіоні […]

IMG_8745 Читати далі…

10 вересня стартують курси IT-освіти для учасників АТО!

З 10 вересня 2015 року в Харківському національному університеті радіоелектроніки в рамках вже діючого проекту IT-hub стартують курси IT-освіти для демобілізованих військовослужбовців із зони АТО «IT-рекрут». 25 хлопців – учасників АТО, які пройшли попередній відбір мають змогу отримати безоплатне навчання, необхідне для отримання посади молодшого спеціаліста (junior) щодо забезпечення якості програмного забезпечення (тестувальника). Сподіваємося що […]

дембель Читати далі…

Спрощено прийняття на держслужбу демобілізованих та учасників АТО, які отримали поранення

Міноборони дозволило спрощення процедури прийняття на державну службу демобілізованих і отримали поранення учасників АТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. “Внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 17 червня 1994 року № 423” Про деякі питання застосування статей 4, 15, 27 закону України “Про державну службу”. Відповідну постанову Кабінету міністрів було […]