памятник Читати далі…

ГО “Спілка ветеранів АТО” ініціює встановлення пам`ятнику учасникам АТО та меморіалу Алея Слави Захисників України у Харкові та Харківській області!

Після порад та консультацій зі спільнотою учасників АТО, волонтерами, патріотично налаштованими громадянами, громадськими об`єднаннями ветеранів АТО: ГО “Спілка ветеранів АТО” ХОО ГО “Всеукраїнський союз ветеранів АТО” ГО “Товариство інвалідів, поранених та членів сімей загиблих учасників АТО” був прийнятий за основу такий проект вшанування пам`яті воїнів-захисників України: встановлення памятнику учасникам АТО у Харкові (пропонуєме місце – […]

IMG_20151012_153541 Читати далі…

Представники ГО “Спілка ветеранів АТО” прийняли участь у Всеукраїнських зборах ветеранів АТО при Генеральному штабі ЗСУ

На цьому тижні у Києві, у Будинку офіцерів відбулися Всеукраїнські збори ветеранів АТО при Генеральному штабі ЗСУ. На зборах були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України Муженко В.М. та голова Державної служби України у справах інвалідів війни та учасників АТО Деревянко А.В. Під час роботи зборів учасниками АТО, представниками громадських обєднань з усієї країни було обговорено […]

оздоровлення дітей Читати далі…

Діти учасників АТО тепер мають можливість проходити оздоровлення безоплатно

Кабмін розширив перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення за держрахунок. Внесені зміни регламентуються постановою Кабінету Міністрів України № 814 від 7 жовтня 2015 року. Цими змінами доповнюється перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія» за рахунок державного бюджету. Зокрема, додаються наступні категорії: – діти осіб, […]

2 Читати далі…

Члени ГО “Спілка ветеранів АТО” прийняли участь у святкуванні Дня Захисника України

Представники ГО “Спілка ветеранів АТО” – бійці ЗСУ, прикордонної служби, НацГвардії, добровольчих батальйонів разом з представниками обласної, міської влади та органів місцевого самоврядування прийняли участь у урочистостях присвячених святкуванню нового для нашої країни свята: Дня Захисника України. 14 жовтня були покладені квіти до Алеї загиблих учасників АТО на міському цвинтарі №18, також вшанована пам`ять загиблих […]

Створено перше селище учасників АТО у Харківській області! Читати далі…

Створено перше селище учасників АТО у Харківській області!

Святкуємо! 7 жовтня 2015 року за сприянням ГО “Спілка ветеранів АТО” біля 150 учасників АТО з Харківської області отримали конкретні земельні ділянки у новоствореному селищі учасників АТО на теріторії Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області. Усі земельні ділянки – це ділянки 0,12 Га під садівництво, розташовані біля швідкісної траси Харків-Дніпропетровськ у мальовничому місці: поруч […]

123 Читати далі…

У кожній області буде створено центр допомоги учасникам АТО!

Порошенко доручив держадміністраціям створити центри допомоги учасникам АТО –  повідомляють з Адміністрації Президента. Президент Петро Порошенко доручив обласним та Київській міській державним адміністраціям створити центри допомоги учасникам антитерористичної операції. Про це на брифінгу сказав перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук. “За результатами наради з головами обласних та Київської міської державних адміністрацій Президент підписав указ, […]

фото Читати далі…

До уваги учасників АТО з Харківської області!

У цьому році вперше у історії незалежної України у нашій державі 14 жовтня , на Покрова, буде святкуватися День Захисника України. Зараз ці слова – День Захисника набули зовсім іншого змісту, вся країна знає що цей вираз має реальне втілення: хлопці, які зі зброєю у руках захистили Україну – вони між нами. У відповідь на […]

посв Читати далі…

Кабмін розширив перелік осіб, які підпадають під статус учасника війни

Кабінет Міністрів поширив дію статусу учасника війни на членів сімей військовослужбовців, добровольців і волонтерів, які загинули в ході проведення антитерористичної операції (АТО). Про це йдеться в постанові №740 від 23 вересня. Кабмін надав статус особи, на яку поширюється дія закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, сім’ям громадян, які добровільно забезпечували (або добровільно […]

Ïîñåòèòåëüíèöû Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè îáùàþòñÿ â õîëëå öåíòðà âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 17 ìàðòà 2009 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2009 ã. Ëüâîâñêèìè ÃÖÇ ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîöèàëüíûå óñëóãè 6, 2 òûñ. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ýòî íà 37, 2 % áîëüøå ÷åì â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà. Òðóäîóñòðîåíî Ëüâîâñêîé ñëóæáîé çàíÿòîñòè çà ýòîò ïåðèîä 1006 ÷åëîâåê (íà 178 ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó).  Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2009 ã. çàðåãèñòðèðîâàíî 906, 1 òûñ. áåçðàáîòíûõ - 3, 2% ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷àþùèõ ïîìîùü ïî áåçðàáîòèöå, â ôåâðàëå ñîñòàâèëî 657, 2 òûñ. ÷åëîâåê ïðîòèâ 670, 9 òûñ. â ÿíâàðå 2009 ã. Ñðåäíèé ðàçìåð ïîìîùè ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 604, 42 ãðí. â ÿíâàðå äî 610, 44 ãðí. â ôåâðàëå. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍ Читати далі…

Перелік професій, за якими для учасників АТО може здійснюватися безоплатне профнавчання.

Діючі у рамках угоди про співпрацю з питань сприяння зайнятості осіб, демобілізованих із зони АТО від 09.07.2015 року, укладеною між Харківським обласним центром зайнятості та ГО “Спілка ветеранів АТО”, нагадуємо всім учасникам АТО про можливість проходження безоплатного профнавчання в Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за наступними спеціальностіми: 1) токар 2) фрезерувальник 3) оператор […]

sudovuy-zbir Читати далі…

Учасники АТО і члени сімей загиблих учасників АТО тепер звільнені від сплати судового збору

Порошенко схвалив звільнення від сплати судового збору учасників АТО і членів сімей загиблих. Президент підписав Петро Порошенко закон, що передбачає звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій (АТО) і членів сімей загиблих військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради. Крім того, звільнені від сплати судового збору громадяни […]