2 Читати далі…

Члени ГО “Спілка ветеранів АТО” прийняли участь у святкуванні Дня Захисника України

Представники ГО “Спілка ветеранів АТО” – бійці ЗСУ, прикордонної служби, НацГвардії, добровольчих батальйонів разом з представниками обласної, міської влади та органів місцевого самоврядування прийняли участь у урочистостях присвячених святкуванню нового для нашої країни свята: Дня Захисника України. 14 жовтня були покладені квіти до Алеї загиблих учасників АТО на міському цвинтарі №18, також вшанована пам`ять загиблих […]

Створено перше селище учасників АТО у Харківській області! Читати далі…

Створено перше селище учасників АТО у Харківській області!

Святкуємо! 7 жовтня 2015 року за сприянням ГО “Спілка ветеранів АТО” біля 150 учасників АТО з Харківської області отримали конкретні земельні ділянки у новоствореному селищі учасників АТО на теріторії Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області. Усі земельні ділянки – це ділянки 0,12 Га під садівництво, розташовані біля швідкісної траси Харків-Дніпропетровськ у мальовничому місці: поруч […]

123 Читати далі…

У кожній області буде створено центр допомоги учасникам АТО!

Порошенко доручив держадміністраціям створити центри допомоги учасникам АТО –  повідомляють з Адміністрації Президента. Президент Петро Порошенко доручив обласним та Київській міській державним адміністраціям створити центри допомоги учасникам антитерористичної операції. Про це на брифінгу сказав перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук. “За результатами наради з головами обласних та Київської міської державних адміністрацій Президент підписав указ, […]

фото Читати далі…

До уваги учасників АТО з Харківської області!

У цьому році вперше у історії незалежної України у нашій державі 14 жовтня , на Покрова, буде святкуватися День Захисника України. Зараз ці слова – День Захисника набули зовсім іншого змісту, вся країна знає що цей вираз має реальне втілення: хлопці, які зі зброєю у руках захистили Україну – вони між нами. У відповідь на […]

посв Читати далі…

Кабмін розширив перелік осіб, які підпадають під статус учасника війни

Кабінет Міністрів поширив дію статусу учасника війни на членів сімей військовослужбовців, добровольців і волонтерів, які загинули в ході проведення антитерористичної операції (АТО). Про це йдеться в постанові №740 від 23 вересня. Кабмін надав статус особи, на яку поширюється дія закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, сім’ям громадян, які добровільно забезпечували (або добровільно […]

Ïîñåòèòåëüíèöû Ëüâîâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà çàíÿòîñòè îáùàþòñÿ â õîëëå öåíòðà âî Ëüâîâå, âî âòîðíèê, 17 ìàðòà 2009 ã. Íà ïðîòÿæåíèè ÿíâàðÿ-ôåâðàëÿ 2009 ã. Ëüâîâñêèìè ÃÖÇ ïðåäîñòàâëÿëèñü ñîöèàëüíûå óñëóãè 6, 2 òûñ. áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Ýòî íà 37, 2 % áîëüøå ÷åì â ÿíâàðå-ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà. Òðóäîóñòðîåíî Ëüâîâñêîé ñëóæáîé çàíÿòîñòè çà ýòîò ïåðèîä 1006 ÷åëîâåê (íà 178 ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó).  Óêðàèíå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2009 ã. çàðåãèñòðèðîâàíî 906, 1 òûñ. áåçðàáîòíûõ - 3, 2% ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷àþùèõ ïîìîùü ïî áåçðàáîòèöå, â ôåâðàëå ñîñòàâèëî 657, 2 òûñ. ÷åëîâåê ïðîòèâ 670, 9 òûñ. â ÿíâàðå 2009 ã. Ñðåäíèé ðàçìåð ïîìîùè ïî áåçðàáîòèöå óâåëè÷èëñÿ ñ 604, 42 ãðí. â ÿíâàðå äî 610, 44 ãðí. â ôåâðàëå. Ôîòî Âèòàëèÿ Ãðàáàðà / ÓÍÈÀÍ Читати далі…

Перелік професій, за якими для учасників АТО може здійснюватися безоплатне профнавчання.

Діючі у рамках угоди про співпрацю з питань сприяння зайнятості осіб, демобілізованих із зони АТО від 09.07.2015 року, укладеною між Харківським обласним центром зайнятості та ГО “Спілка ветеранів АТО”, нагадуємо всім учасникам АТО про можливість проходження безоплатного профнавчання в Харківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за наступними спеціальностіми: 1) токар 2) фрезерувальник 3) оператор […]

sudovuy-zbir Читати далі…

Учасники АТО і члени сімей загиблих учасників АТО тепер звільнені від сплати судового збору

Порошенко схвалив звільнення від сплати судового збору учасників АТО і членів сімей загиблих. Президент підписав Петро Порошенко закон, що передбачає звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій (АТО) і членів сімей загиблих військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради. Крім того, звільнені від сплати судового збору громадяни […]

автоцивылка Читати далі…

Інформація щодо оформлення “автоцивілки” учасникам АТО

Згідно статті 13 Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” :      13.1. Учасники  бойових  дій та інваліди війни,  що визначені законом,  інваліди I групи,  які  особисто  керують  належними  їм транспортними  засобами,  а  також особи,  що керують транспортним засобом,  належним  інваліду I    групи,   у   його   присутності, звільняються   […]

AMBA3953-maliy-zal-2013.preview Читати далі…

Дітей учасників АТО запрошуємо на безоплатні програми у Харьковському Планетарії!

ГО “Спілка ветеранів АТО” разом з керівництвом Харківського Планетарія пропонує для ваших дітей курс освітно-навчальних та просто цікавих програм про побудову сонячної системи, зірки та планети! Зараз йде реєстрація бажаючих – а приблизно з 27 жовтня, 1 раз на тиждень, (у неділю) почнеться “знайомство з зірками та планетами” для дітей. Реєстрація за тел. 099-376-01-10 Ігор […]

massag Читати далі…

8 жовтня у Харкові стартують безоплатні курси навчання массажу для інвалідів-учасників АТО та членів їх сімей!

8 жовтня 2015 року у Межрегіональному навчальному центрі масажних технологій (м. Харків, вул. Переможна 21, каб. 401, (057) 336-00-22,  (097) 3636911) розпочнеться оперативне фахове навчання різним видам массажу інвалідів-учасників АТО для подальшої професійної діяльності, навчання членів їх сімей методикам лікувального масажу для ефективної та скорішої реабілітації своїх рідних. Навчання воїнів-інвалідів АТО професійному масажу з наданням офіційного […]